وبلاگ مشاوران شهرستان میاندرود
اداره آموزش و پرورش شهرستان میاندرود

 
تاريخ : پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰

 

  

آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است

منتقدي که در انتهاي نقد خويش ، راه و شيوه درست را نشان نمي دهد ياوه گويي بيش نيستارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۰

زندگی یک پاداش است نه یک مکافات  فرصتی است کوتاه تا ببالی ، بیابی ، بدانی ، بیندیشی ،

 بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطره ها  بمانی .ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : جمعه هجدهم شهریور ۱۳۹۰

بررسی ضرورت حفظ آرامش در روزهای بین اعلام نتایج كنكور سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی...

 

 

هر سال تعد‌‌اد‌‌ زیاد‌‌ی از د‌‌ختران و پسران جوان شاید‌‌ د‌‌ر بزرگ‌ترین امتحان و مسابقه‌ زند‌‌گی یعنی كنكور شركت می‌كنند‌‌. این جمعیت گسترد‌‌ه‌ جوانان و نو‌جوانان، تحصیلات عالیه و ورود‌‌ به د‌‌انشگاه را، به‌عنوان بزرگ‌ترین آرزوی خود‌‌ د‌‌ر طول زند‌‌گی می‌د‌‌انند‌‌ و برای رسید‌‌ن به سد‌‌ كنكور صف می‌كشند‌‌.

هرچند‌‌ جمعیت زیاد‌‌ی از آنها به‌د‌‌لیل محد‌‌ود‌‌یت ظرفیت، پشت د‌‌ر‌های د‌‌انشگاه می‌مانند‌‌ و د‌‌غد‌‌غه‌ و نگرانی آن را همیشه به‌همراه د‌‌ارند‌‌. ولی آیا كنكور آخر خط است؟
معمولا عوامل ایجاد‌‌ اضطراب د‌‌ر زمینه لزوم و ضرورت قبولی در كنكور از سه منشأ ویژگی‌های شخصیتی، خانواد‌‌ه‌ها و شرایط فرهنگی حاصل می‌شوند‌‌، ناامید‌‌ی، بی‌انگیزگی، د‌‌اشتن انتظارات زیاد‌‌ از خود‌‌ و نگران آیند‌‌ه‌‌بود‌‌ن از‌جمله عوامل و ویژگی‌های شخصیتی د‌‌ر ایجاد‌‌ اضطراب د‌‌ر زمینه قبولی كنكور است كه با نزد‌‌یك‌شد‌‌ن زمان اعلام نتایج كنكور سراسری و پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد اسلامی به اوج خود‌‌ می‌رسند‌‌. 
هم‌اكنون جامعه كنكور با یك جمعیت بالای جوان رو‌به‌رو است كه اكثر آنها بعد‌‌ از تحصیلات د‌‌بیرستانی، انتظار ورود‌‌ به د‌‌انشگاه را د‌‌ارند‌‌ و این عوامل د‌‌ر جامعه ایجاد‌‌ التهاب می‌كند‌‌. ولی باید‌‌ به یاد‌‌‌‌ د‌‌اشته باشیم كنكور هیچ‌وقت آخر خط نیست بلكه آغاز راهی است برای تغییر تصمیم و شروع یك سر‌نوشت د‌‌یگر. 
داوطلبان ضروری است این نكته را فراموش نكنند،‌ د‌‌ر روز‌های بین اعلام نتایج دو كنكور انتقاد‌‌ منفی و بد‌‌‌بینی و یا به عبارت د‌‌یگر نا‌خود‌‌‌كار‌آمد‌‌ی، به‌عنوان یكی از عوامل ایجاد‌‌ و تشد‌‌یدكنند‌‌ه‌ اضطراب است كه برای رفع این مشكل باید‌‌ شیوه‌هایی سازند‌‌ه‌ را د‌‌ر مورد‌‌ خود‌‌ به‌كار ببرند تا‌‌ مثبت بیند‌‌یشند‌‌ و افكار مثبت را د‌‌ر خود‌‌ تقویت كنند‌‌ و به آرامش برسند‌‌. 
البته رسید‌‌ن به آرامش د‌‌ر روزهای پر‌اضطراب بین دو نتیجه كنكور، نیازمند‌‌ استفاد‌‌ه از تكنیك‌های خاصی است. مثلا د‌‌ر صورت وجود‌‌ ترس و اضطراب، داوطلبان‌ باید‌‌ تمرین آرامش عضلات را انجام د‌‌هند‌‌ (چشم‌ها را بسته و سه بار عضلات د‌‌ست و پا را شل و سفت كرد‌‌ه و یك منظره طبیعی را د‌‌ر ذهن خود‌‌‌ مجسم كنند‌‌) و به این موضوع فكر كنند‌‌ بسیاری از د‌‌اوطلبان سیاه ‌لشكرند‌‌ و حتی با‌هوش‌ترین آنها هم بی‌اشتباه عمل نمی‌كنند‌‌. البته به موازات نگرش مثبت و كنار‌گذاشتن افكار و انتقاد‌‌‌های منفی، د‌‌اشتن اعتقاد‌‌، توكل و ایمان می‌تواند‌‌ د‌‌ر ایجاد‌‌ آرامش خاطر مؤثر باشد‌‌.

به افكار و باور‌های خود‌‌ سروسامان د‌‌هید‌‌
افكار و باور‌های انسان نقش مهمی د‌‌ر آرامش او د‌‌ارند‌‌ و د‌‌ر‌واقع افكار و باور‌ها، قوی‌ترین منابع ذهنی هستند‌‌ كه می‌توانند‌‌ آرامش فرد‌‌ را به هم بریزند‌‌. هرچند‌‌ به ‌نظر می‌رسد‌‌ اغلب محركات و شرایط محیطی د‌‌لیل از بین رفتن آرامش فرد‌‌ هستند‌‌ اما د‌‌ر‌واقع آنچه به وقایع بیرونی رنگ می‌دهد و آنها را نیرومند‌‌ و تأثیر‌گذار می‌سازد‌‌ باور‌ها و برد‌‌اشت‌هایی است كه فرد‌‌ نسبت به این وقایع د‌‌ارد‌‌ و ترس از عد‌‌م قبولی د‌‌ر كنكور و به هد‌‌ر‌رفتن همه‌ زحمت‌ها ازجمله این باور‌ها است. 
اما این شمایید‌‌ كه باید‌‌ در روزهای بین اعلام نتایج دانشگاه آزاد اسلامی كه زودتر اعلام شده و دانشگاه سراسری كه هنوز اعلام نشده، افكار مزاحم و منفی خود‌‌ را شناسایی و آنها را شكار كنید‌‌ و در نتیجه از بین ببرید‌‌ تا افكار مفید‌‌‌تری جایگزین آنها شوند‌‌. افكار مثبت به شما آرامش، انرژی و قد‌‌رت می‌بخشد‌‌. پس یاد‌‌تان باشد‌‌ اولین تكنیك، مبارزه با افكار منفی است. برای این‌ كار می‌توانید‌‌ از یاد‌‌‌د‌‌اشت‌‌كرد‌‌ن و پیگیری افكار‌تان استفاد‌‌ه كنید‌‌. زمانی‌كه احساس می‌كنید‌‌ آرامش‌تان به‌ هم ریخته از خود‌‌ بپرسید‌‌، چه چیزی آرامش مرا را به هم ریخته است؟ پشت این مسأله كه برایتان ناراحت‌كنند‌‌ه است، چه فكر و چه باور منفی‌ای پنهان شد‌‌ه است. 
سپس سعی كنید‌‌ افكار مثبت را جایگزین هر‌یك از افكار منفی كنید‌‌ و د‌‌ر مقابل آن یاد‌‌‌د‌‌اشت كنید‌‌. افكار مثبت خود‌‌ را همواره د‌‌م ‌د‌‌ست یا پیش‌ روی خود‌‌ د‌‌اشته باشید‌‌.

تمرین آرام‌سازی یا ریلكسیشن
ریلكسیشن، تمرین بسیار مفید‌‌ی است كه می‌تواند‌‌ د‌‌ر داوطلبان‌‌ آرامش خوبی را به‌ویژه د‌‌ر روز‌های پایانی به وجود‌‌ بیاورد‌‌. می‌توانید‌‌ از این تمرین د‌‌ر حالت‌ها و شرایطی كه احساس نا‌آرامی می‌كنید‌‌، استفاد‌‌ه كنید‌‌. 
همچنین می‌توانید‌‌ به‌طور روزانه این تمرین را حتی د‌‌ر شرایط عاد‌‌ی انجام د‌‌هید تا زمان اعلام نتایج از راه برسد و تكلیف شما مشخص شود كه آیا قبول شده‌اید یا خیر‌‌. این كار به حفظ آرامش شما د‌‌ر تمام لحظات بعد‌‌ی نیز كمك می‌كند‌‌، به‌عبارتی شما د‌‌ر مقابل نا‌آرامی واكسینه می‌شوید‌‌. 
برای اجرای این تمرین د‌‌ر محیطی آرام قرار بگیرید‌‌. د‌‌ر وضعیت راحتی د‌‌راز بكشید‌‌، چشم‌های خود‌‌ را ببند‌‌ید‌‌ و سعی كنید‌‌ عضلات خود‌‌ را از نوك پا تا سر سفت كرد‌‌ه و بعد‌‌ شل كنید‌‌ و سعی كنید‌‌ قسمت به قسمت این‌ كار را انجام د‌‌هید‌‌ و د‌‌ر حین سفت و شل‌كرد‌‌ن عضلات، آنها را د‌‌ر ذهن خود‌‌ مجسم كنید‌‌. 
تمرین ساد‌‌ه‌ای است ولی كاربرد‌‌‌های مفید‌‌ی د‌‌ارد‌‌. روان‌‌د‌‌رمان‌گران از این روش برای د‌‌رمان برخی از اختلالات روانی و از‌جمله اضطراب استفاد‌‌ه می‌كنند‌‌ تا به حد‌‌‌اكثر آرامش برسند‌‌. شما هم امتحان كنید‌‌ و ببینید‌‌ چقد‌‌ر آرام می‌شوید‌‌ تا بالاخره نتیجه یك سال تلاش‌تان مشخص شود.


از هفته‌ آخر لذت ببرید‌‌
بسیاری از د‌‌اوطلبان تصور می‌كنند‌‌ اگر تا آخرین د‌‌قایق حرص بخورند‌‌ و بی‌خوابی بكشند‌‌، احتمال دارد قبول شوند.  اما بد‌‌انید‌‌ این كار موجب ایجاد‌‌ تنش بیشتر و به‌دنبال آن افزایش استرس می‌شود‌‌ و حتی شاید‌‌ این تصور اشتباه ایجاد‌‌ شود‌‌ كه هیچ احتمالی در قبولی وجود ندارد.  اما بد‌‌انید‌‌ كه شرایط لازم برای تمامی د‌‌اوطلبان د‌‌انشگاه یكسان است و شما هم بی‌نهایت سعی و تلاش خود‌‌ را كرد‌‌ه‌اید‌‌ و د‌‌ر‌حد‌‌ لازم و توانایی‌ای كه د‌‌اشته‌اید‌‌ به د‌‌رس‌ خواند‌‌ن پرد‌‌اخته‌اید‌‌. لذا بیشتر از این به خود‌‌تان فشار نیاورید‌‌ و به تغذیه، خواب و استراحت خود‌‌ بیشتر توجه كنید‌‌ و توجه د‌‌اشته باشید‌‌ كه مغز شما برای رسید‌‌ن به آرامش به استراحت نیاز د‌‌ارد‌‌. پس نتایج را رها كنید و خود را به روزها بسپارید. migna.ir
د‌‌ر‌عین حال، نگرانی شما هیچ تأثیری د‌‌ر نتیجه كنكور ند‌‌ارد‌‌، بلكه موجب می‌شود‌‌ اضطراب شما شد‌‌ت یابد‌‌ و این د‌‌ر نتیجه كنكور اثر منفی می‌گذارد‌‌. پس چند‌‌ روز مانده به نتایج كنكور سراسری را به استراحت، گرد‌‌ش، تفریح و ورزش و آنچه كه شما را آرام و خوشحال می‌سازد‌‌، بپرد‌‌ازید‌‌. آرامش یكی از مهم‌ترین د‌‌لایل تمركز ذهنی و رسید‌‌ن به موفقیت است چراكه در چند روز آینده تكلیف شما مشخص می‌شود و اگر قبول شده باشید، باید درس خواندن را شروع كنید.
 

 

migna.irمنبع
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : پنجشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۰

 كار و نگرش

 1- براي زندگي كردن تلاش كنيد.

 2- به كاروتلاش خود با ديد مثبت نگاه كنيد.

 ۳- حاصل دسترنج خود را بخوبي مصرف نماييد.

4- به هنگام كار از فعاليتهاي خود لذت ببريد.

 كمك

1-   اهداف خود را طبقه بندي نماييد.

2-   اهدافي كه زودتر قابل دسترسي هستند در اولويت قرار دهيد.

3-   اهداف غير واقعي را از زندگي خود خارج كنيد.

4-   تلاش براي اهداف اصلي بنماييد.

                                                                                     ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰

http://www.lessonsfromthecockpit.com/storage/Butterfly.jpg

- عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.

- هر جا که اراده و تصمیم وجود داشته باشد ، راهی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد .

- انسان همان چیزی است که تمام روز به آن فکر می کند.

 ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۰

 

در راه هدایت همیشه چراغی روشن است کتاب زندگی ات را زیر نور آن بنویس
 


ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : پنجشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۰
 

آدم ها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش می کنند همین که باران بند آمد خیلی ها چترهایشان را جا می گذارند.

 

 ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : چهارشنبه یکم تیر ۱۳۹۰

http://www.lessonsfromthecockpit.com/storage/Butterfly.jpg

 

در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.

 

 

 ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰

اگر با تمام وجود به سوی مقصد خود پرواز کنید ،

بال هایتان قدرت پرواز را به شما خواهند داد.


 ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰

 

فرق خانه با سرپناه ، چهاردیواری و ساختمان در این است که در چهاردیواری ، سر پناه و ساختمان ، در و دیوار و آشپزخانه و حمام و مبل ، صندلی ، یخچال و احتمالا" آنتیک های گران قیمت است ولی در خانه ده نوع رابطه حاکم است :

۱- عشق  ۲- احترام  ۳- مسئولیت  ۴- تعهد  ۵- اعتماد  ۶- هم کاری  ۷- یکرنگی و یکپارچگی  ۸- پشتیبانی منطقی  ۹- گذشت و چشم پوشی به جا  ۱۰- مهربانی و فداکاری به بیشترین میزان 

ساختمان را می توان خرید ولی خانه را فقط می توان پدید آورد

Nature_Wide_Wallpaper_Pack_www.mihandownload.com.jpg

 ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
توصیه های کلیدی جهت موفقیت در امتحانات
سال تحصیلی با تمام فراز ونشیب هایی که داشت رو به اتمام است و امتحانات پایان سال، آخرین مرحله سال تحصیلی به شمار می آید. قطعا دانش آموزان درصدد این هستند تا با برنامه ریزی هر چه بهتر موفقیت خود را بیشتر نمایند. با دانستن برخی نکات کلیدی این موفقیت کاملتر می شود و لذا به همین منظور توصیه های زیر ارائه می گردد؛
۱) آغاز کار مطالعه با یاد خدا و به جا آوردن نماز واجب و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آرامش را در وجودتان ایجاد می کند.
۲) همواره سعی کنید امنیت و آرامش را در خانه فراهم کنید و برای مطالعه یک مکان آرام و بی سروصدا را مد نظر قرار دهید.
۳) در اتاقی که مطالعه می کنید عوامل مزاحم از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، تلویزیون و... را از خود دور نمایید.

ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : پنجشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۰


 - محيط خانواده و جو عاطفي حاكم بر آن بايد دور از تنشهاي عاطفي ومشاجره باشد.
 - سعي شود در ايام امتحانات رفت و آمد و ميهماني هاي خانوادگي تعطيل يا محدود گردد.
 - محيط فيزيكي آرام و بي سر و صدا براي مطالعه دانش آموزان فراهم نماييد.
 - به استراحت و خواب دانش آموزان توجه كافي داشته باشيد.
 - وظايف خانگي محوله به دانش آموزان را حذف يا كاهش دهيد.
 - در هنگام امتحانات دانش آموزان نياز به حمايت عاطفي و اطمينان بخش بيشتري دارند.
 - ساعات تماشاي برنامه هاي تلويزيون تا حد امكان كاهش يابد.
 - از ايجاد ترس و دلهره بي جا در بچه ها خودداري نماييد.
 - از توقعات بي جا و فشار بيش از حد براي مطالعه خودداري نماييد.
 - در صورتي كه فرزندتان از موفقيت در يكي از امتحانات رضايت خاطر نداشت ، مورد حمايت قرار    گيرد و از سرزنش نمودن او خودداري كنيد.
 - از حبس كردن دانش آموز در اتاق  براي مطالعه كردن خودداري شود و به دانش آموز اجازه استراحت و تفريح لازم نيز داده شود.
 - تغذيه دانش آموز مناسب و  مقوي باشد.
 - انتظارات بالا و بيش از حد توانايي از فرزندان مي تواند در ايجاد اضطراب و  شدت آن مؤثر باشد پس انتظارت مذكور را تعديل نماييد.
 - كمال گرايي بيش از حد والدين و وسواس شديد خانواده نسبت به نمرات بالا باعث ايجاد اضطراب در فرزندان مي شود.
 - از مقايسه فرزندان با يكديگر و با ديگران پرهيز كنيد.
 - از تأكيد بيش از حد بر  درس خواندن اجتناب كنيد.ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰

بسیاری از دانش ‌آموزان روزهای پیش از امتحان را تا حد امکان به مطالعه می ‌پردازند و تصور می‌ کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می ‌شود، در صورتی که با تغذیه صحیح می ‌توان بازده فکری را افزایش داد.

**  به کارگیری نکات و توصیه ‌های زیر توان شما را برای یادگیری بهتر و موفقیت در امتحانات افزایش می‌دهد:

1- در زمان کار یا مطالعه غذا نخورید و برای این کار زمان خاصی را در نظر بگیرید تا با آرامش بیشتری غذا بخورید.

2- بررسی‌ های دانشمندان نشان می دهد که غذاهای نشاسته ‌ای مانند ماکارونی، برنج و نان به دلیل تاثیر در بهبود کیفیت خواب، در شب امتحان مفید هستند.

3- صبح روز امتحان بهتر است به منظور افزایش کارایی مغز، از مواد سرشار از پروتئین یا سرشار از فیبر مانند تخم‌ مرغ، نان سنگک یا بربری با عسل یا پنیر استفاده شود.
ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰
 

  • موفقیت و پیروزی به دست آوردنی است ، آن را به شما هدیه نمی دهند.

 

  • هر لحظه به خود بگویید  (خدای من اینجاست) و با این فکر هیچ هراسی از عدم موفقیت به دل راه ندهید.

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

موفقیت افسانه نیستارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۰

 

زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد. فقط باید باور داشته باشید که می‌توانید کارهای ساده‌ای انجام دهید. در زیر لیستی از کارهایی که می‌توانید برای داشتن زندگی شادتر انجام دهید، آورده شده است. هر روز آنها را به کار بگیرید و از زندگی خود در این سال لذت ببرید.

سلامتی:

 1- آب فراوان بنوشید.

2- مثل یک پادشاه صبحانه بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.

 3- از سبزیجات بیشتر استفاده کنید تا غذاهای فراوری شده.

4- بااین 3 تا E زندگی کنید: Energy (انرژی)،Enthusiasm (شور و اشتیاق)، Empathy (دلسوزی و همدلی).

5- از مدیتیشن، یوگا، نماز و دعا کمک بگیرید.

 

لیلا معیلی / مشاورادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰

 

موفقیت یعنی یک درصد الهام گرفتن و  نود و نه درصد عرق ریختن

 

 ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰

بخشندگی را از گل بیاموز زیرا حتی ته کفشی که لگدمالش می کند را هم خوشبو می کند 
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰


 
 این شعار را در ذهن داشته باشید که؛ «با شرایطی که دارم بیشترین تلاش خود را خواهم کرد.» نه اینکه فکر کنید «باید همه چیز کامل باشد.»  

چگونه میتوان تمرکز خود را در مطالعه افزایش داد


 
۱) هنگام درس خواندن کاغذ و خودکاری کنار دستتان بگذارید و فکرهایی را که به ذهنتان می رسد و مزاحم درس خواندتان می شود یادداشت کنید. با این کار دیگر نگران فراموش کردن کارها و ایده ها نیستید و به خودتان یادآوری می کنید درست است که این کارها به اندازه ای مهم هستند که آنها را یادداشت کنید و بعداً برایشان کاری انجام بدهید اما آنقدر مهم نیستند که به خاطرشان درس خواندن را متوقف کنید.

۲) خوب است گاهی فکرهای ناراحت کننده یا آنهایی که حواستان را پرت می کنند جای دیگری بگذارید. به این ترتیب که زمانی که مشغول درس خواندن هستید آنها را موقتاً کنار بگذارید تا بتوانید روی درس خواندن متمرکز شوید.

۳) سعی کنید هدف مشخصی را معین کنید که در هر بار درس خواندن به آن برسید. این کار کمک می کند توجه تان را به کار مشخصی که در دست دارید معطوف کنید. همچنین این کار بازخوردی از پیشرفت به دست تان می دهد.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۰

خدا ابر را برای شما سایبانی قرار داد پس شما هم برای دیگران سایبانی درست کنید.

 منبع : پیامک های آسمانی


ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰

 

0ce8t7z5jk102rxg9scn.jpg 

 

cw7y9nq81nhkpbi8cqc.jpg

  

bic3v1173x7zntnazet.jpgارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

یادبگیریم که کارمان را جدی وخودمان شوخی بشماریم.

یادبگیریم به یکدیگر کمک کنیم تا نعمت مصیبت را درک کنیم.

یادبگیریم که التیام زخم روح به اندازه زخم جسم، مهم است.

یادبگیریم که آدمی همان چیزی را باور می کند که پیوسته خود می گوید.

یادبگیریم که زمان می گذرد چه خوشبین باشیم چه بدبین.

یادبگیریم واقعیت چیزاست که هست نه چیزی که مادوست داریم باشد.

یادبگیریم که ناتوانی از ماست نه از قدرت مساله ای که فراروی ماست.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : جمعه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۰

آب را در یک منبع تجسم کنید که با فشار خارج میشود

اگر ما خود را اب و خارج شدن را هدف و فشار را، راه و روش تلاش در نظر بگیریم

میتوانیم این چنین تصور کنیم که:

ما برای رسیدن به اهداف خود باید با فشاری زیاد هرانچه که مانع دستیابی ما به آرمان هایمان میشود را بر داریم انچنان که مانعی بر سر ما قرار نخواهد گرفت و ما به خواسته ی خود که دستیابی به هدفی یا خارج شدن از گردابی مصیبت بار است دست یابیم.

اما این تشبیه به این معنا نیست که در انجام امور تعجیل به خرج دهیم!!

چرا که گاهی فشار زیاد به معنای صبراست.گاهی صبر زیاد چاره ساز و راهگشای کار ماست همانطور که تعجیل در پیشبرد اوضاع درست نیست صبر زیاد هم کارساز نیست چرا که اگر اب با فشار کم جریان پیدا کند نمیتواند به سرعت به همه جا منتشر شودواین را میتوان به از دست دادن فرصت ها و سست گرفتن موقعیت ها تشبیه کرد.اگرچه ما باید هموراه در زندگیمان آهسته و پیوسته پیش رویم ومهمتر از آن اعتدال در کار را فراموش نکنیم اماگاهی در مقابل مسائل و مشکلات و یا در دستیابی به اهداف باید بافشارو بدون اتلاف وقت عمل کرد.

اما :    دقت را فراموش نکنید!

که بی دقتی نه تنها مانع از پر فشار شدن در راه میشود بلکه ممکن است  با ایجاد روزنه ای در ذهن شما و از دست دادن تمرکز تان برروی اهدافتان فشار را کم کند.

منبع: وبلاگ سی یانهارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum//solaimani/8.jpg

اگه کمی و فقط کمی بخواهیم از زندگی لذت ببریم و نگاهمان را کمی بهتر کنیم بسیاری از لذت ها نه وقت زیادی می‌خواهد و نه پول زیادی. پس منتظر تغییرات زیاد در یه روزی که معلوم نیست کی باشد نباشیم ... در کوچکترین اتفاقات عظیم ترین تجارب بشر نهفته است . باور کنید ...


1- گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.

2 - سعی کنیم بیشتر بخندیم.

3- تلاش کنیم کمتر گله کنیم.

4 - با تلفن کردن به یک دوست قدیمی، او را غافلگیر کنیم.

5 - گاهی هدیه‌هایی که گرفته‌ایم را بیرون بیاوریم و تماشا کنیم.

6 - بیشتردعا کنیم.ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰

گاهی در برهه ای از زمان دچار اضافه وزن روحی مي شيم ,  همواره مشكلات و مسائلی در زندگی بر روح و روان ما سنگينی كرده و ظاهر زيبای باطن ما رو كم رنگ مي كنه !!!

هر چند ممكنه ظاهر باطنمون زياد به چشم نياد ولی به هر حال تاثير خودش رو حتي اندك بر روند زندگی ما و ديگران مي ذاره!

به نظرتون راه درمان اين اضافه وزن چيه ؟؟؟  ...

با رژيم روحی موافقيد ؟؟؟ درست مثل رژيم غذايی .

اگه موافقيد در اين مواقع می تونيد دكتر خودتون بشيد , می شه گفت يه جور خود درماني !!!

به اين صورت كه ليستي از افكاري  كه سبب سنگينی و خدشه دار كردن  روحتون مي شه  رو روي يك طرف كاغذ و ليستي از افكاري  كه موجب آرامش ˛شادی  و سبكی روحتون مي شه  بر روی طرف ديگه يادداشت كنيد , اونوقت سعي كنيد هر روز  اين موارد منفي ليستتون و كم تر و كم تر در زندگي و رفتارتون به كار ببريد  و بالعكس، افكاري رو كه باعث تقويت روح و آرامشتون می شه رو به ذهنتون راه بدين! اين عمل رو تا زماني ادامه بدين كه وزن روحيتون به حد نرمال برسه. بعد از يه مدت مي بينيد كه چقدر احساس سبكي مي كنيد !

منبع:         www.positivethinking.blogfa.com  ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : یکشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۰
 
پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند.

عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه.

بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش.

خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن.

ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر.ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰

 

زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد. فقط باید باور داشته باشید که می‌توانید کارهای ساده‌ای انجام دهید. در زیر لیستی از کارهایی که می‌توانید برای داشتن زندگی شادتر انجام دهید، آورده شده است. هر روز آنها را به کار بگیرید و از زندگی خود در این سال لذت ببرید.

سلامتی:

 1- آب فراوان بنوشید.

2- مثل یک پادشاه صبحانه بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.

 3- از سبزیجات بیشتر استفاده کنید تا غذاهای فراوری شده.

4- بااین 3 تا E زندگی کنید: Energy (انرژی)،Enthusiasm (شور و اشتیاق)، Empathy (دلسوزی و همدلی).

5- از مدیتیشن، یوگا، نماز و دعا کمک بگیرید.

 

لیلا معیلی / مشاورادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰

- هر روز چهر تان را با لبخند بیارایید تا دیگران از زیبایی شما به وجد آیند.

- تابلوی زندگی ات را با رنگهای خدا که هیچ رنگی زیباتر از آن نیست رنگ آمیزی کن.

- خدا ابر را برای شما سایبان قرار داد پس شما هم برای دیگران سایبانی درست کنید.

- خداوند به کسانی که هر روز خوبی هایشان را با دیگران تقسیم می کنند هدیه ی بسیار می دهد.

- چنان زندگی کنیم که کسانی که ما را می شناسند اما خدا را نمی شناسند به واسطه ی آشنایی با ما با خدا آشنا شوند.


تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.netتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 
تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

(( تقدیم به همه ی مشـــــــاوران به مناسبت فرا رسیدن سال نــــــــــــــو  ))

در این فرخنده فروردین و فرخ جشن نوروزی ، نصیب دوستان ما سعادت بادادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۹

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

مهم نیست چند بهار زندگی کنیم

مهم این است که بهاری زندگی کنیم

خدایا تقدیر مرا خیر بنویس آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند

چه تلخ است قصه ی عادت

 ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه نهم اسفند ۱۳۸۹

- وظیفه باعث می شود تا کارها را به خوبی انجام دهید اما عشق کمک می کند تا آنها را زیبا انجام دهید.

- مشکلات انسان های بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی .

- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه باید سعی کنی خسته آور نباشی .

- آزادی حقیقی آن نیست که هر چه میل داریم انجام دهیم آزادی حقیقی آن است که آنچه را حق داریم انجام دهیم .

- برای پرش های بلند گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

- خوشبختی ما در سه جمله است :  « تجربه از دیروز - استفاده از امروز - امید به فردا »

اما با سه جمله دیگر زندگیمان را تباه می کنیم : « حسرت دیروز - اتلاف امروز - ترس از فردا »

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : یکشنبه یکم اسفند ۱۳۸۹

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

بیشتر بخندید به خصوص به خودتان زیرا که یک قلب شاد بهترین دارو برای ناامیدی است.

آنچه مردم را دانشمند مي کند، مطالبي نيست که ياد ميگيرند، بلکه چيزهايي است که مي فهمند.

يا راهي پيدا مي كنم؛ يا آن را پديد مي آورم.

اگر شما تشخيص ميدهيد که اشتباه کرده ايد، جرات پذيرش آنرا داشته باشيد.

ما نمي توانيم حوادث را در مهار آوريم. اما ميتوانيم واکنش خود را نسبت به آنها مهار کنيم.

همچون توپ پلاستيکي باشيد که هر چه محکم تر به زمین مي خورد، بالاتر مي رود.

در مسير صعودتان با افراد مهربان باشيد. زيرا هنگام پايين آمدن به آنها نياز خواهيد داشت.

براي شناکردن به سمت مخالف جريان رودخانه، قدرت و جرات لازم است. والا هر ماهي مرده اي ميتواند موافق جريان آب حرکت کند.

هيچ تضميني براي رسيدن به يک هدف معين در زمان معين وجود ندارد. اما تضميني وجود دارد که اهدافي که هرگز تعيين نشده اند، هيچ وقت به دست نمي آيند.

صد درصد تيرهايي که هرگز شليک نمي کنيد، به هدف نمي خورد.

اعتماد کردن به هرکس و اعتماد نکردن به هيچ کس، هر دو شکستي برابر است.

شما زمان و نوع مرگ خويش را نمي دانيد. تنها ميتوانيد در مورد چگونه زندگي کردن خود، تصميم بگيريد.

يک لاک پشت ممکن است صدها سال زندگي کند زيرا لاک اش به خوبي از آن محافظت مي کند. اما فقط وقتي مي تواند به جلو حرکت کند که سرش را بيرون بگذارد.

منبع :

http://hamdardi.comارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹

 

5 خاصیت وجود دارد که اگر به دستشان بیاوری تمام عمرت به آرامش می رسی :

1. می توانی کارهای بزرگ کنی ، اما نباید هرگز فراموش کنی دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند . اسم این دست خداست ، او باید تو را همیشه در مسیر اراده اش حرکت دهد .
2. گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی . این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما اخر کار نوکش تیزتر می شود . پس بدان که باید رنجهایی را تحمل کنی چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی .
3. مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده کنیم . بدان که تصحیح یک کار خطا ، کار بدی نیست و در واقع برای اینکه خودت را در مسیر نگه داری مهم است .
4. چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست . ذغالی اهمیت دارد که داخل چوب است . پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است ؟
5. و سرانجام :
مداد همیشه اثری از خود به جا می گذارد . بدان هر کاری در زندگی می کنی ردی به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کاری که
می کنی ، هوشیار باشی و بدانی چه می کنی ؟

 
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : جمعه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۹
- زندگي را تنها در لحظه اكنون مي توان يافت ،گذشته رفته و آينده هنوز نرسيده است و اگر ما در لحظه اكنون به خودمان رجوع نكنيم نمي توانيم بازندگي درتماس باشيم.


- نگاه مکن که چه کسی سخن می گوید  ببین چه می گوید.

- آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه « به هر قیمتی » زندگی کنیم.

- انسان موفق کسی است  که با آجرهایی که به طرفش پرتاب می شود یک بنای محکم بسازد.

- زندگی به شایستگی ها پاسخ می دهد نه به نیازمندی ها.

- عاشق بهترین نباش  بهترین باش تا بهترین ها عاشق تو باشند.

- بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند.

- هر کاری که انجام می دهید در واقع دارید وقتتان را می فروشید آن را ارزان نفروشید. 

- همیشه رفتن رسیدن نیست ولی برای رسیدن باید رفت .


- در بن بست ها هم راه آسمان باز است.
   پس پرواز را بیاموز.ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۹

این متن برای موفقیت شما تهیه شده است

این متن توسط مؤسسه ی آنتونی رابینز برای موفقیت شما تهیه شده است و تا بحال 10 بار در سرتاسر جهان ارسال گردیده است و بدون شک یکی از بهترین متون موفقیتی است که دریافت می کنید.

به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید.

با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند.

همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می خواهید نخوابید.ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۹

-افرادی که زمان را در انتظار شرایط عالی از دست میدهند هرگز موفق نمیشوند .

مارک فیشر

-اعمال ثابت ما سرنوشت ما را تعیین میکند.

 انتونی رابیتز

-هنگامی که تخیلات و منطق در ضدیت با هم قرار بگیرند تخیلات پیروز میشوند.

مارک فیشر

-وقتی که هدف روشنی داشته باشیم احساس روشنی به ما دست میدهد.

انتونی رابینز

-ترس را از خود بران و با خود بگو من با نیروی شعور خود قدرت انجام هر کاری را دارم.

ژوزف مورفی

-هر کس از قدرت انتخاب برخوردار است پس سلامتی و شادی را انتخاب کند.

ژوزف مورفی

-قانون زندگی , قانون باور است.

 ژوزف مورفی

موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت مثبت و موفق دارند و شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند.
آیا می دانستید که نگاه زبان بین المللی قلب هاست که احتیاج به مترجم ندارد.

کارشناسی هسته مشاورهارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹

کلیدهای طلایی موفقیت تحصیلی

کلید 1
مهمترین عامل پیشرفت تحصیلی ، پیش نیازهای یادگیری هستند . میزان موفقیت ، ارتباط مستقیمی با میزان دستیابی به پیش نیازها دارد .
کلید 2
یادگیری با اجبار پیش نمی رود . برای خوب یادگرفتن و موفقیت درسی ، باید علاقه و انگیزه وجود داشته باشد .ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۹
 

مشاوره چیست؟


1- معنای لغوی مشاوره ، همکاری کردن و رأی و نظر تخصصی دیگران را برای انجام دادن کاری خواستن است ( شفیع آبادی - 1372)

2- مشاوره اصطلاحی کلی است که برای فرآیندهای مختلف نظیر مصاحبه کردن ، اجری آزمونها ، راهنمایی و ... به منظور کمک به افراد و یاری دادن به آنان ، برای حل مشکلاتشان و برنامه ریزی برای آینده خود به کار می رود . ( وبر 1985 – به نقل از ساعتچی ، 1377)ادامه مطلب...
ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹
مشکلات لازمه زندگی است  اما غلبه بر آنهاست که به زندگی مفهوم می بخشد.

بهترین برنامه ریزی برای آینده بهره گیری درست از زمان حال است.

زندگی نه برای پیدا کردن خود بلکه برای ساختن خود است.

بدترین کلمات (( نمی توانم ))  ((نمی دانم ))  و (( نمی شود ))  است.

 

کارشناسی هسته مشاورهارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۹

 

امام علي (ع) فرمودند:

سكوت و آرامش بهترين مانع شكست و اضطراب است.     

 

 ((  مهم نيست كه انسان چه اندازه مي داند، چه چيز كسب كرده و چگونه پرورش يافته، مهم اين است  كه دانسته ی خود را چگونه بكار مي برد، خودش چيست و چه مي تواند بكند. ))   

 

« هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش منطقه میاندرود »         

 ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود
 
تاريخ : سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۹

 آیا  اثرات جسمانی  

استرس را می دانید :

 

 

1- زخم معده

 2- زخم اثنا عشر

3- آسم

4- میگرن

5- کولیت

6- بیماری های قلبی

7- اگزما

 8- کهیر

    9- جوش پوست ارسال توسط هسته مشاوره شهرستان میاندرود

اسلایدر